Dodano do koszyka.

Polityka prywatności

   Ustawa o ochronie danych osobowych

   W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: „RODO”), informujemy o szczegółach dotyczących nowych zasad przetwarzania Państwa danych:

  1. Maszczyk Sp.J., z siedzibą w Sulejówku, przy ul. Mickiewicza 10, 05-071, , wpisanega do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000623639, NIP 8222343288, REGON 146146667,  (dalej: „Administrator”) jest administratorem Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO.

  2. Państwa dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem sklepu internetowego przez Administratora objętych zawartymi i obowiązującymi umowami.

  3. Państwa dane przetwarzane przez Administratora obejmują: imiona i nazwisko, adresy, adresy e-mail, numery telefonów oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług: NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości lub w nich zawarte. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora.

  4. Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratora) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz Administratora.

  5. Państwa dane będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umów z Administratora i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku z zdarzeniami, których dotyczą usługi świadczone przez Administratora, to jest przez maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie.

  6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych.

  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25maja 2018 r).

  8. Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

  9. Państwa dane nie będą przekazywane do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e- mail: maszczyk@maszczyk.pl.

   Przepisy antyspamowe

Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.