Dodano do koszyka.

RoHs

Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa RoHS obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji we wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice. Zamysłem ustawodawców było, aby dyrektywy odzwierciedlały czas życia produktów, do których się odnoszą.

Dyrektywa RoHS nie jest dyrektywą "nowego podejścia" (ang. new approach), tzn. towary nie wymagają ogólnego systemu oceny zgodności (oznakowania CE).

RoHS

Substancje objęte ograniczeniem i maksymalne wartości ich stężenia
dopuszczalne wagowo w materiałach jednorodnych

Pierwiastek/Substancja Stężenie w materiale jednorodnym
Ołów (Pb) 0,1%
Kadm (Cd) 0,01%
Rtęć (Hg) 0,1%
Sześciowartościowy Chrom (Cr)6+ 0,1%
Polibromowane bifenyle - PBB 0,1%
Polibromowane etery difenylowe PBDE 0,1%
Ftalan di(2-etyloheksylu (DEHP) 0,1%
Ftalan benzylu butylu (BBP) 0,1%
Ftalan dibutylu (DBP) 0,1%
Ftalan diizobutylu (DIBP) 0,1%

Poniżej prezentujemy certyfikaty zgodności RoHS
dla materiałów z naszej produkcji: